Osobné prevzatie tovaru\nákupu na sklade v Trenčíne len na základe OBJEDNÁVKY cez e-shop! Tovar skladom pripravíme do 30 min. Ďakujeme za pochopenie.
0915 / 420 295 0915 / 420 295 | PO - PI 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
Košík
0,00 €

Menu
AGRO Pleseň STOPAGRO Pleseň STOP
*****

AGRO Pleseň STOP

AGRO Pleseň STOP je moderný kombinovaný fungicíd so systémovým a kontaktným účinkom vo forme granúl proti plesniam na zemiakoch, cibuli, viniči, paradajkách, uhorkách.

od 7,22 €
 ks

Nedostupný

Charekteristika produktu

 • AGRO Pleseň STOP je moderný kombinovaný fungicíd so systémovým a kontaktným účinkom vo forme granúl.
 • Prípravok používajte na ochranu proti plesniam na zemiakoch, cibuli, viniči, paradajkách, uhorkách.
 • Aplikujte postrekom alebo rosením podľa signalizácie alebo preventívne pri objavení sa prvých príznakov - 10 g prípravku na plochu cca 50 m2.
 • Rastliny ošetrujte v intervale 10 - 14 dní, pri silnej infekcii 7 - 10 dní.

Ochranná lehota

 • Podľa typu rastliny: zemiaky 7 dní, cibuľa a cesnak 3 dni, vinič 21 dní

 

Bezpečnostné upozornenia

Signálne slovo

 • Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia (H vety)

 • (H302) Zdraviu škodlivý pri požití 
 • (H318) Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • (H410) Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné odporúčania (P vety)

 • P280 - Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.
 • P301+P312 - PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • P305+P351+P338 - PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P391 - Uniknutý produkt zoberte.
 • P501 - Zneškodnite obsah/obal subjektu na zber nebezpečného alebo zvláštneho odpadu v súlade s miestnymi, regionálnymi, národnými a/alebo medzinárodnými predpismi.

 

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú iba informatívny charakter.

Súvisiace produkty
Ako používať AGRO Pleseň STOP?