Osobné prevzatie tovaru\nákupu na sklade v Trenčíne len na základe OBJEDNÁVKY cez e-shop! Tovar skladom pripravíme do 30 min. Ďakujeme za pochopenie.
0915 / 420 295 0915 / 420 295 | PO - PI 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
Košík
0,00 €

Menu
Prípravky proti hlodavcom » Critox dymovnice na ochranu
Critox dymovnice na ochranuCritox dymovnice na ochranu
*****

Critox dymovnice na ochranu

CRITOX dymovnica na ochranu pred podzemnými škodcami. Odpudzovač hlodavcov s plynovým účinkom v podobe dymovnice.

od 7,92 €
 ks

Skladom podľa variantu

Charakteristika produktu

CRITOX dymovnica na ochranu  na voľnej ploche ako lúky a pasienky, okrasné záhrady pred podzemnými škodcami. Predstavuje 5 ks zápalných patrónov produkujúcich oxid siričitý a uhoľnatý. Prípravok nie je určený na poľnohospodársky obrábanú pôdu. Po zapálení a zasunutí do podzemnej nory alebo diery otrávi a zahubí hlodavca v nore. 

Zloženie

Oxid siričitý, oxid uhoľnatý. Prípravok z hľadiska svojho zloženia nespadá pod biocidy ! Zoznam označení na bezpečné používanie - R vety: R11 Veľmi horľavý. R36/37/38 Dráždi oči, dýchaci a cesty a pokožku. S-vety : S2 Uchovávajte mimo dosahu detí. S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - Zákaz fajčenia. S22 Nevdychujte prach. S23 Nevdychujte plyn/dym/pary/. S45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku). S24/25 Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.

Návod na použitie

  1. Zapáľte dymovnicu.
  2. Vložte okamžite a čo najhlbšie po jednej horiacej dymovnici do otvoru.
  3. Ostatné otvory zasypte a utlačte zemou. Prípravok je zakázané používať proti chráneným druhom živočíchov !

Prvá pomoc

Po nadýchaní - u postihnutého zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, pokoj, teplo. Privolajte lekára ! Pri náhodnom požití prípravku vypláchnite ústa dôkladne vodou, vypite 0,3 l vlažnej vody a nevyvolávajte zvracanie. Bezodkladne vyhľadajte lekársku pomoc! Pri kontaminácii očí - tieto vymývajte minimálne 15min. pitnou vodou, ak začervenanie pretrváva zabezpečiť vyšetrenie u očného lekára. Pri zasiahnutí obleku a kontaminácii pokožky - oblek vyzliecť a postihnuté miesto umyť teplou vodou a mydlom. Pri otrave alebo podozrení na otravu vyhľadajte lekára a informujte ho o zložení prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár liečbu môže konzultovať s Toxikologickým informačným centrom v Bratislave 02/54774166 . Skladujte v originálnych neporušených obaloch v sklade suchom, hygienicky čistom, dobre vetrateľnom a uzatvorenom, oddelene od požívatín, liekov, krmív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok.

Zneškodnenie obalov a prípravku

Obaly po dôkladnom vyprázdnení odovzdajte do komunálneho zberu. Prípravok sa nesmie vyhodiť. Musí sa znehodnotiť. Spotrebujte do 2 rokov od dátumu výroby uvedeného na obale. 

Bezpečnostné upozornenie

 

  • Signálne slovo

Nebezpečenstvo

  • Výstražné upozornenia (H vety)

(H228) Horľavá tuhá látka.
(H315) Dráždi kožu.

  • Bezpečnostné odporúčanie (P vety)

(P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
(P210) Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
(P260) Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
(P270) Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
(P280) Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
(P302 + P352) Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
(P332 + P313) Ak sa objaví podráždenie pokožky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Používajte biocídny prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú iba informatívny charakter.

Súvisiace produkty
Ako používať Critox dymovnice na ochranu?