Milí zákazníci, osobné prevzatie tovaru na sklade v Trenčíne len na základe objednávky cez e-shop (počkajte si na potvrdzujúcu SMS/email, že je tovar pripravený)! Tovar skladom pripravíme do 30 min. Ďakujeme za pochopenie.
0915 / 420 295 | PO - PI 9:00 - 16:00
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
0,00 €

Menu
Novinka
Dobol fumigátorDobol fumigátor
*****

Dobol fumigátor

Insekticídna dymovnica určená na ničenie lietajúceho a lezúceho hmyz v uzatvorených priestoroch.

12,48 €
 ks

Skladom podľa variantu

Charakteristika produktu

Dobol Fumigátor je určený pre použitie vo vnútorných priestoroch. Po aktivácii vodou uvoľňuje suchý insekticídny dym, ktorý preniká do všetkých častí ošetrovaných priestorov, kde zabíja všetok lietajúci i lezúci hmyz. Účinný na ploštice, šváby, blchy, mole, chrobáky, pavúky, mravce, muchy, komáre atď.
Aktivuje sa vodou, nehrozí riziko požiaru.

Účinnosť na škodcov

 • Lezúci hmyz (šváby, blchy, mole, chrobáky, pavúky, mravce): jeden 20 g fumigátor na 45 m2 alebo 110 m3.
 • Lietavý hmyz (muchy, komáre) a prachové roztoče: jeden 20 g fumigátor na 100 m2 alebo 250 m3

Návod na použitie

Z priestorov určených na ošetrenie odstráňte všetky zvieratá a málo odolné rastliny. Akvária dobre prikryte a vypnite vzduchovanie, alebo akvária odstráňte. Zatvorte všetky dvere a okná a utesnite iné vetracie otvory. Otvorte všetky dvierka skríň, zásuvky pod. Plastový kelímok prípravku Dobol Fumigátor umiestnite doprostred priestoru, nalejte do neho vodu až do vyznačenej úrovne, odtrhnite hliníkový obal plechovky a plechovku umiestnite červenú stranou smerom nahor. Dym sa začne uvoľňovať asi za 30 sekúnd. Pri ošetrovaní väčších priestorov použite zodpovedajúce množstvo nádob Dobol Fumigátor súčasne a ako prvý aktivujte tie najvzdialenejšie od východu. Počas fumigácie nesmú byť v ošetrovaných priestoroch žiadne osoby. Dym z prípravku nechajte pôsobiť najmenej 2 hodiny, pre lepší účinok cez noc. Pri vstupe do ošetrených priestorov otvorte všetky dvere a okná a dôkladne vyvetrajte prievanom počas aspoň 30 minút.

Upozornenie

Vodou aktivovaný fumigant pre úplné ničenie hmyzu v uzavretých priestoroch. 

Bezpečnostní upozornění

Signálne slovo

 • Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia (H vety)

 • (H315) Dráždi kožu.
 • (H318) Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • (H334) Môže vyvolať príznaky alergie, astmy alebo dýchacie ťažkosti pri vdýchnutí.
 • (H335) Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • (H410) Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné odporúčania (P vety)

 • (P101) Ak je potrebná lekárska pomoc, majte obal alebo etiketu prípravku po ruke.
 • (P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • (P103) Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • (P261) Zabráňte vdychovaniu dymu.
 • (P280) Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare.
 • (P273) Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • (P303+P361+P353) PRI KONTAMINCI KOŽE: Odložte všetko kontaminované oblečenie. Opláchnite kožu vodou.
 • (P305+P351+P338) PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • (P309+P311) Pri expozícii alebo ak sa necítite dobre: ​​Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
 • (P304+P341) PRI VDÝCHNUTÍ: Pri ťažkom dýchaní preneste postihnutého na čerstvý vzduch a ponechajte ho v pokoji v polohe uľahčujúcej dýchanie.
 • (P301+P330+P331) PRI POŽITÍ: vypláchnuť ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
 • (P391) Uniknutý prípravok zoberte.
 • (P405) Uchovávajte uzamknuté.
 • (P403+P233) Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte obal tesne uzavretý.
 • (P501) Odstráňte obsah a obal v súlade s právnymi predpismi.

 

Používajte biocídny prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú iba informatívny charakter.

Súvisiace produkty
Skladom podľa variantu
*****
Bros špirála proti komárom
2,40 €
 ks 
Žiarivá špirála poskytuje niekoľko hodín ochrany proti rôznym hmyzom, ktoré sú často vyskytujú počas letných večerov. Je určená pre vonkajšie použitie.
Skladom podľa variantu
*****
Bros mucholapka valcová
0,29 €
 ks 
Mucholapka pôsobí nepretržite počas niekoľkých mesiacov. Bez vôňe a zápachu.
Skladom podľa variantu
*****
Bros sprej proti osám a sršňom aerosol
4,54 €
 ks 
Prípravok určený na ničenie ôs a sršňov a tiež k ničeniu ich hniezd. Pôsobí kontaktne, okamžite po použití.
Skladom podľa variantu
*****
Almus champion červený
5,22 €
 ks 
Prípravok na ničenie lietajúceho a lezúceho hmyzu a jeho zárodkov. Je neškodný pre človeka a teplokrvné živočíchy. Almus Champion je netoxický insekticídny prípravok s dlhodobým účin
Skladom u dodávateľa
PROTECT aerosol na bzdochy
4,25 €
 ks 
Účinný prípravok na ničenie bzdôch.
Skladom podľa variantu
*****
Effect proti osám a sršňom aerosol
6,23 €
 ks 
Insekticíd vo forme aerosólu, vzhľadom k tomu, že aerosól aplikuje aktívnu látku až do vzdialenosti 4-6m, je možné hniezdo postriekať z väčšej vzdialenosti.
Skladom podľa variantu
Bros lampa proti hmyzu
17,17 €
 ks 
Lampa proti hmyzu účinne chráni miestnosti proti lietajúcemu hmyzu do miestností, domov, záhradných altánkov a menších hospodárskych stavieb.
Skladom podľa variantu
*****
Biolit l na hubenie lietajúceho hmyzu
4,25 €
 ks 
Sprej na hubenie lietajúceho hmyzu.
Náš eshop používa súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu. Ďalšie súbory cookie používame na analýzy. Tie môžete prípadne odmietnuť.