Osobné prevzatie tovaru\nákupu na sklade v Trenčíne len na základe OBJEDNÁVKY cez e-shop! Tovar skladom pripravíme do 30 min. Ďakujeme za pochopenie.
0915 / 420 295 0915 / 420 295 | PO - PI 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
Košík
0,00 €

Menu
Novinka
Killmethrin 2_5WPKillmethrin 2_5WP
*****

Killmethrin 2_5WP

Prípravok proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu, veľmi účinný proti komárom aj osám.

4,58 €
 ks

Vypredaný

Charakteristika produktu

Insekticídny zmáčateľný prášok určený k aplikácii postrekom proti lietajúcemu a lezúcemu hmyzu s rýchlou a okamžitou reakciou a dlhodobým účinkom.

Výhody použitia

 • rýchla a okamžitá reakcia
 • dlhodobý účinok
 • pôsobí kontaktne
 • účinná látka sa neodparuje

Účinná látka

Deltamethrin 2.538%, Sodium dodecylbenzenesulfonate 3%, Sodium Lauryl sulfate 2%, Pomocné látky 100% cps

Návod k použitiu

 • Produkt sa riedi vo vode v pomere 1:100. Pri použití 1 litrového postrekovača nalejte do nádržky asi 200 - 300 mililitrov vody, pridajte 10 g prípravku a premiešajte.
 • Doplňte vodou do 1 litra. Dobre premiešajte, postrekovač natlakujte a aplikujte postrekom v dávkach 50 ml nariedeného prípravku na každý m2 ošetrenej plochy, t.z. 1l zarobeného postreku na 20m2 .
 • Zriedený roztok aplikujte pomocou nízkotlakového rozprašovača (ručný alebo ramenný postrekovač).
 • Aplikácia sa musí vykonať v pásme so šírkou 0,1 m na ošetrovaných povrchoch. Počas aplikácie nepretržite miešajte.
 • Lietajúci hmyz: Lokálna aplikácia na miesta, kde lietajúci hmyz zvykne odpočívať. Roztok sa aplikuje napr. na parapety, nosníky, rúry, steny.
 • Lezúci hmyz: Postrek aplikujte priamo na hmyz, na miesta výskytu a predpokladaného výskytu, na jeho cestičky a do jeho úkrytov, v trhlinách a štrbinách. Roztok sa nanáša do trhlín a štrbín, rohov, za a pod nábytok a na iné malé miesta, kde sa hmyz zvyčajne skrýva.

Bezpečnostné upozornenia

Signálne slovo

 • Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenia (H vety)

 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí
 • H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

Bezpečnostné odporúčania (P vety)

 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovajte mimo dosahu detí.
 • P103 Pred použitím si prečítajte etiketu.
 • P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
 • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 Okamžite volajte lekára, Toxikologické informačné centrum
 • P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
 • P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch.

 

Používajte biocídny prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú iba informatívny charakter.

Súvisiace produkty
Ako používať Killmethrin 2_5WP?