Osobné prevzatie tovaru\nákupu na sklade v Trenčíne len na základe OBJEDNÁVKY cez e-shop! Tovar skladom pripravíme do 30 min. Ďakujeme za pochopenie.
0915 / 420 295 0915 / 420 295 | PO - PI 9:00 - 16:00
Facebook Twitter Youtube Instagram
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
Košík
0,00 €

Menu
Novinka
Enervin SCEnervin SC
*****

Enervin SC

Fungicídny prípravok na ochranu rastlín vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určeného na ochranu viniča proti peronospóre viniča a na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej.

od 3,25 €
 ks

Skladom podľa variantu

Charakteristika produktu

Fungicídny prípravok na ochranu rastlín vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určeného na ochranu viniča proti peronospóre viniča a na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej.

Účinná látka

Ametoctradin     200 g/l  (19,2% hm)

Spôsob účinku

Kontaktný

Pôsobenie prírpavku

Prípravok ENERVIN SC obsahuje účinnú látku ametoctradin zo skupiny pyrimidilaminov. Sú to fungicídy s kontaktným účinkom s vysokou účinnosťou proti hubám z rodu Oomycetes vrátane P. infestans. Ametocdradin znižuje obsah ATP v cieľovej hube počas jej vývojových fáz tým, že inhibuje komplex III mitochondriálneho dýchania.

Pokyny pre aplikáciu

Vinič 

 • Maximálny počet aplikácií: 2 x za rok
 • Interval medzi aplikáciami: 10-14 dní
 • Dávka vody: 10 l/100 m2
 • Spôsob aplikácie: postrek, rosenie
 • Aplikujte v dávke 9ml/100m2 rastovej fáze viniča od jasne viditeľnej metliny do kvitnutia a v dávke 15ml/100m2 v rastovej fáze viniča od kvitnutia do fázy jasne sfarbených bobuľ.
 • Listy viniča ošetrené prípravkom Enervin SC nesmú byť použité na potravinárske účely.

Zemiaky

 • Maximálny počet aplikácií: 3 x za rok
 • Interval medzi aplikáciami: 5 dní
 • Odporúčaná dávka vody: 10 l/100 m2
 • Prípravok aplikujte preventívne ako súčasť postrekového plánu proti plesni zemiakovej od tvorby 5. listu (BBCH 15) až do konca zretia plodu a semena/ do začiatku fyziologického žltnutia listov (BBCH 89).

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy

V priebehu testovania nebol zistený negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodnenie obalov

 • Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem.
 • Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe).
 • Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.
 • Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Bezpečnostné upozornenia

 • Signálne slovo

Pozor

 • Výstražné upozornenia (H vety)

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a  životné prostredie.

 • Bezpečnostné odporúčanie (P vety)

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362+P364  Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch.

 

Rozsah použitia a dávkovania prípravku v záhradníctve

 • Zemiaky / Pleseň zemiakov / Dávka na 10 l vody na  100 m2: 12 ml / Čakacia lehota v dňoch: 7 / Poznámky:
 • Vinič / Peronospóra viniča (pleseň viničová)  / Dávka na 10 l vody na  100 m2: 9 ml / Čakacia lehota v dňoch: 21 / Poznámky: v rastovej fáze viniča od jasne viditeľnej metliny do kvitnutia
 • Vinič / Peronospóra viniča (pleseň viničová)  / Dávka na 10 l vody na  100 m2: 15 ml / Čakacia lehota v dňoch: 21 / Poznámky: v rastovej fáze viniča od kvitnutia do fázy jasne sfarbených bobuľ

 

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú iba informatívny charakter.

Súvisiace produkty
Ako používať Enervin SC?