Osobné prevzatie tovaru\nákupu na sklade v Trenčíne len na základe OBJEDNÁVKY cez e-shop! Tovar skladom pripravíme do 30 min. Ďakujeme za pochopenie.
0915 / 420 295 | PO - PI 9:00 - 16:00
Lacné postreky - internetový obchod
0
Košík
0,00 €

Menu
Novinka
Enervin SCEnervin SC

Enervin SC

Fungicídny prípravok na ochranu rastlín vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou, určeného na ochranu viniča proti peronospóre viniča a na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej.

3,22 €
 ks

Skladom podľa variantu

Charakteristika produktu

Fungicídny prípravok na ochranu rastlín vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určeného na ochranu viniča proti peronospóre viniča a na ochranu zemiakov proti plesni zemiakovej.

Účinná látka

Ametoctradin     200 g/l  (19,2% hm)

Spôsob účinku

Kontaktný

Pôsobenie prírpavku

Prípravok ENERVIN SC obsahuje účinnú látku ametoctradin zo skupiny pyrimidilaminov. Sú to fungicídy s kontaktným účinkom s vysokou účinnosťou proti hubám z rodu Oomycetes vrátane P. infestans. Ametocdradin znižuje obsah ATP v cieľovej hube počas jej vývojových fáz tým, že inhibuje komplex III mitochondriálneho dýchania.

Pokyny pre aplikáciu

Vinič 

 • Maximálny počet aplikácií: 2 x za rok
 • Interval medzi aplikáciami: 10-14 dní
 • Dávka vody: 10 l/100 m2
 • Spôsob aplikácie: postrek, rosenie
 • Aplikujte v dávke 9ml/100m2 rastovej fáze viniča od jasne viditeľnej metliny do kvitnutia a v dávke 15ml/100m2 v rastovej fáze viniča od kvitnutia do fázy jasne sfarbených bobuľ.
 • Listy viniča ošetrené prípravkom Enervin SC nesmú byť použité na potravinárske účely.

Zemiaky

 • Maximálny počet aplikácií: 3 x za rok
 • Interval medzi aplikáciami: 5 dní
 • Odporúčaná dávka vody: 10 l/100 m2
 • Prípravok aplikujte preventívne ako súčasť postrekového plánu proti plesni zemiakovej od tvorby 5. listu (BBCH 15) až do konca zretia plodu a semena/ do začiatku fyziologického žltnutia listov (BBCH 89).

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy

V priebehu testovania nebol zistený negatívny vplyv na bežne sa vyskytujúce užitočné a necieľové organizmy.

Príprava postrekovej kvapaliny a zneškodnenie obalov

 • Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem.
 • Prázdny obal z tohto prípravku vypláchnite vodou a to buď ručne (3 krát po sebe).
 • Výplachovú vodu vlejte do nádrže postrekovača a obal odovzdajte vášmu zmluvnému subjektu, ktorý má oprávnenie na zber a zneškodňovanie prázdnych obalov.
 • Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. Zákaz opätovného použitia obalu alebo jeho použitia na iné účely!

Bezpečnostné upozornenia

 • Signálne slovo

Pozor

 • Výstražné upozornenia (H vety)

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
EUH401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre ľudské zdravie a  životné prostredie.

 • Bezpečnostné odporúčanie (P vety)

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovajte mimo dosahu detí.
P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.
P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvoria vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
P362+P364  Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.
P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
P501 Zneškodnite obsah/nádobu na skládku nebezpečného odpadu alebo odovzdajte na likvidáciu subjektu, ktorý má oprávnenie na zber, recykláciu a zneškodňovanie prázdnych obalov, v súlade s platným zákonom o odpadoch.

 

Rozsah použitia a dávkovania prípravku v záhradníctve

 • Zemiaky / Pleseň zemiakov / Dávka na 10 l vody na  100 m2: 12 ml / Čakacia lehota v dňoch: 7 / Poznámky:
 • Vinič / Peronospóra viniča (pleseň viničová)  / Dávka na 10 l vody na  100 m2: 9 ml / Čakacia lehota v dňoch: 21 / Poznámky: v rastovej fáze viniča od jasne viditeľnej metliny do kvitnutia
 • Vinič / Peronospóra viniča (pleseň viničová)  / Dávka na 10 l vody na  100 m2: 15 ml / Čakacia lehota v dňoch: 21 / Poznámky: v rastovej fáze viniča od kvitnutia do fázy jasne sfarbených bobuľ

 

Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku. Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez výslovného upozornenia. Obrázky majú iba informatívny charakter.

Súvisiace produkty
Skladom u dodávateľa
Amistar 250 sc
510,44 €
 ks 
Fungicíd vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou určený na ochranu pšenice, jačmeňa, cukrovej repy a slnečnice proti hubovým chorobám.
Skladom podľa variantu
*****
Cuproxat sc
3,78 €
 ks 
Meďnatý prípravok vo forme koncentrátu na ochranu viniča proti peronospóre, broskýň proti kučeravosti a rajčiakov proti plesni zemiakovej.
Skladom podľa variantu
Merpan 80 wdg
2,45 €
 ks 
Fungicídny prípravok vo forme vo vode dispergovateľných granúl na ochranu jadrovín proti chrastavitosti.
Skladom podľa variantu
*****
Bellis
1,25 €
 ks 
Postrekový fungicídny prípravok určený proti múčnatke, chrastavitosti a skladovým chorobám jadrovín.
Skladom podľa variantu
*****
Kocide 2000
2,65 €
 ks 
Nový meďnatý prípravok na ošetrenie poľnohospodárskych plodín.
Skladom podľa variantu
*****
Novinka
Scala
2,65 €
 ks 
Prípravok určený na ochranu jadrovín proti chrastavitosti a na ochranu viniča a jahôd proti plesni sivej (botrytíde)
Skladom podľa variantu
*****
Magnicur energy
4,61 €
 ks 
Systémový kombinovaný fungicíd vo forme kvapalného koncentrátu na riedenie vodou s preventívnym aj kuratívnym (liečebným) účinkom, určený k hubeniu pôdnych a listových chorôb v zeleni
Skladom podľa variantu
*****
Chorus 50 wg
2,54 €
 ks 
Postrekový fungicídny prípravok určený na ochranu jadrovín proti chrastavitosti jadrovín.
Náš eshop používa súbory cookie. Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webu. Ďalšie súbory cookie používame na analýzy. Tie môžete prípadne odmietnuť.